Cargando

APPCC – Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics

APPCC – Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics

Mejor es la salud que nunca se perdió.
Séneca

Descarrega:
Ficha APPCC.pdf

La implantació d'un sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític ( APPCC ) té com a objecte, garantir la seguretat dels aliments des d'un enfocament preventiu, a més de complir amb un requisit legal fonamental en tots els nivells de la cadena alimentària.
immediate approval payday loans

Des de 2006 són d'aplicació determinats reglaments de la Unió Europea en matèria d'higiene dels productes alimentaris i el seu control oficial ( DOCE, 30 abril de 2004), els quals reforcen el paper transcendental que es concedeix al sistema APPCC i a les pràctiques correctes d' higiene.

Aquest sistema pretén identificar, avaluar i prevenir de tots els riscos de contaminació dels productes a nivell físic, químic i biològic al llarg de tots els processos de la cadena de subministrament, establint mesures preventives i correctives per al seu control tendents a assegurar la innocuïtat.

El sistema APPCC es fonamenta en set principis bàsics :

Principi 1: identificació de perills potencials (físics, químics i biològics) que poden aparèixer en cada etapa del nostre procés i les mesures preventives.
Principi 2: Identificar els Punts de Control Crític (PCC), punts en què cal realitzar un control per aconseguir la seguretat del producte.
Principi 3: Establir els límits crítics.
Principi 4: Establir un sistema de vigilància dels PCC.
Principi 5: Establir les accions correctores quan el sistema de vigilància detecti que un PCC no es troba sota control.
Principi 6. Implantar un sistema de registre de dades que documenti l'APPCC.
Principi 7: Establir un sistema de verificació encaminat a confirmar que el sistema APPCC funciona correctament, és a dir, si aquest identifica i redueix fins a nivells acceptables tots els perills significatius per a l'aliment.

A qui aplica:
Organitzacions del sector agroalimentari que processin, fabriquin, envasin o distribueixin productes alimentaris.

Beneficios:

  • Garantir la seguretat dels aliments des d'un enfocament preventiu.
  • Complir amb un requisit legal, reglament (CE) N º 852/2004 del Parlament Europeu de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.