Cargando

Auditories

Auditories

Procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències de l'auditoria i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar l'extensió en què es compleixen els criteris d'auditoria.
ISO 9000. Vocabulario.

L'auditoria interna s'inicia amb una breu reunió amb Direcció i el responsable de sistemes de l'empresa, per comentar el programa de la visita i explicar els objectius de la mateixa.

Es porta a terme una revisió de la documentació del sistema, especialment dels canvis.

Es valora les solucions adoptades a les desviacions detectades en les auditories internes i externes anteriors.

Es realitza una avaluació pràctica de l'adequació dels objectius i indicadors definits, avaluació de la satisfacció de client i gestió de reclamacions de clients i d'incidències internes, accions de millora, aspectes i impactes identificats, procediments de gestió, etc...,

S'auditen els processos definits per l'empresa en visita a les instal·lacions i mitjançant entrevista amb els responsables dels processos.

Una vegada conclosa l'auditoria, l'auditor elabora un informe que inclou el resultat de l'auditoria. Aquest informe estableix les possibles desviacions que s'haurien de resoldre i permet determinar el grau d'adequació del sistema auditat.

Les indicacions contingudes en l'informe han de servir a l'empresa per identificar situacions que puguin donar lloc a no conformitats o desviacions menors a les auditories de l'òrgan certificador.

A qui aplica:
Totes les empreses amb sistemes certificats o en l'última fase d'implantació que desitgen una visió externa i objectiva del grau d'adequació del sistema.

Beneficis:

  • Visió externa, independent i objectiva de l'adequació del sistema.
  • Reducció de l'esforç intern.