Cargando

Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)

Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Distribuïm aplicacions CAE i complementem el producte amb diversos serveis de suport. Preus adaptats al volum d'empreses, treballadors i maquinària a coordinar.

ADD Work Systems facilita la posada en marxa de l'aplicació, gestionant l'alta i la creació dels comptes d'usuari i parametritzant l'aplicació.

En aquesta fase d'aprenentatge el client tindrà el suport en tot moment per l'equips d'ADD Work Systems, amb un contacte directe de resolució de consultes, ja siguin telefòniques o per mail.

A qui aplica:
Tota organització, independentment del sector i mida, que vulgui disposar d'una eina web que li faciliti el compliment dels requisits legals de seguretat i salut laboral en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, segons la nova redacció donada per la Llei 54/2004 de 12 de desembre.
 • R.D. 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat en obres de construcció.
 • R.D. 171/2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de coordinació d'activitats empresarials.
 • Llei 32/2006 per la qual es regula la subcontractació en el sector de la construcció.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions on els proveïdors i subcontractistes accedeixen a les seves instal·lacions, així com a aquelles que es troben certificades OHSAS 18001 / ISO 45001.

Beneficis:

 • Disposar d'un espai web on coordinar-se amb les empreses amb les que es relaciona.
 • Complir amb la legislació en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
 • Tenir una visió global sobre tot el procés de coordinació en l'organització.
 • Optimitzar els temps de gestió.
 • Gestionar l'accés de proveïdors i subcontractistes a les nostres instal·lacions.
 • Documentació ordenada i classificada per estats.
 • Reduir costos administratius de personal enfocat a CAE
 • En definitiva ...... COORDINACIÓ 100%