Cargando

ComplyLaw – Gestió Compliance Penal

Aplicació ComplyLaw - Gestió Compliance Penal

La intel·ligència consisteix no només en el coneixement, sinó en la destresa d'aplicar els coneixements a la pràctica.
Aristóteles

Descarregar:
Complylaw Penal_WoltersKluwer_ADD


® La marca ComplyLaw i el logotip són propietat de Wolters Kluwer i s'utilitzan amb autorització. Tots els drets reservats.

Distribuïm l'aplicació COMPLYLAW de Wolters Kluwer amb unes condicions preferents per als nostres clients i complementem el producte amb el servei d'implantació del Sistema de Gestió de Compliance.

ADD Work Systems facilita la posada en marxa de l'aplicació, realitzant l'alta i la creació dels comptes d'usuari i parametritzant l'aplicació.

El client estarà en aquesta fase d'aprenentatge recolzat en tot moment pel equips de ADD Work Systems, amb un contacte directe de resolució de consultes, ja siguin telefòniques o per mail.

A quí aplica:
Tota organització, independentment del sector i grandària, que vulgui disposar d'una eina web que li faciliti la implantació d'un Sistema de Compliance Penal i / o la seva certificacion d'acord amb les normes UNE 19601 i ISO 37001.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions ja certificades o amb interès en la certificació d'acord amb les normes UNE 19601 i ISO 37001.

Beneficis:

  • Permet centralitzar els procediments i supervisar l'estat de compliment del marc normatiu penal.
  • Facilita i simplifica el report de l'estat de compliment per a l'avaluació de riscos i presa de decisions.
  • Minimitza l'impacte dels riscos penals derivats de l'incompliment davant inspeccions o denúncies, servint com a prova atenuant o, fins i tot, eximent.